em đang cân tai liệu: nghiên cứu các mô hinh triển khai dich vụ VOIP trong mang di động LTE.
a chj nao có giúp e với ak. em xin cảm ơn!!!!!!
hoangnammta@gmail.com