Chào mọi người, mình có 3 vlan ip như sau: vlan2: 192.168.2.1, vlan3:192.168.60.1, vlan4: 192.168.5.1 tất cả đã được cấu hình trên 1 core switch layer 3 ip 172.16.1.2. Mình muốn dùng con modem...