Chúng ta không thể giải quyết dược vấn đề theo cách nó đã xảy ra?