Chúng ta không thể giải quyết dược vấn đề theo cách nó đã xảy ra?

Thảo luận trong nhóm

    • Trả lời 0
    Anhh68
    01/09/2009 11:48 Tới bài mới nhất
Hiển thị thảo luận từ 1 đến 1