Mình đang quan tâm tới WiMAX và đang hy vọng nó sẽ được trọng dụng tại nước ta như một nhân tài có đất dụng võ.
and u????
Joining now to share everything!! :)

Thảo luận trong nhóm

This group does not have any discussions yet.