các sinh viên trao đổi với nhau về các bài tập và đồ án.Giúp đỡ nhau phát triển