ATHLSolutions

Unified Communications - Giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất

(6579 )
[QUOTE=ATHLSolutions;97067][IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/conferencing.jpg[/IMG]
Hình: Chọn một nhóm các user và click conferencing
[IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/Web_Conferencing.jpg[/IMG]
Hình: Thực hiện Web Confrencing từ Web Client
[B]Thiết lập Rules nhận cuộc gọi cho từng cá nhân[/B]
[IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/Rule.jpg[/IMG]
[B]Thiết lập số ONS[/B] ( một số đại diện cho chung cho số work phone, home phone và mobile phone của một nhân viên)
[IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/ONS.jpg[/IMG]
Tích hợp với hệ thống MCU ngoài để hỗ trợ video conferencing từ các terminal như Polycom, LifeSize ...
[IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/video_confrencing.jpg[/IMG]
Web Click and Call / Application Click and Call

Hỗ trợ Web Services cho phép tích hợp tính năng UC vào các ứng dụng đặc thù của doanh nghiệp
[IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/web_services.jpg[/IMG][/QUOTE]